• 17 June 2024

NIA ร่วมกับ Depa VC NIGHT เอ็นไอเอผนึกกำลังดีป้า – สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน สร้างเครือข่ายความเชื่อมั่นลงทุนสตาร์ทอัพไทยและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผลักดันตลาดสตาร์ทอัพไทยให้คึกคัก

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน และ Beacon Venture Capital จัดกิจกรรม NIA x depa VC NIGHT

เพื่อร่วมกันพัฒนาเครือข่ายนักลงทุนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในสตาร์ทอัพไทยให้พร้อมเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยพลังของนวัตกรรมต่อไป

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่

กระทรวง อว. มีบทบาทในการสนับสนุนการเพิ่มกำลังคนรุ่นใหม่เข้ามาในระบบนิเวศสตาร์ทอัพของประเทศไทยและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้สตาร์ทอัพเติบโต

โดยดำเนินการผ่าน โครงการ Alpha Program ภายใต้ Startup Thailand League ร่วมกับหน่วยงานในภาคการศึกษาทั่วประเทศไทยกว่า 50 แห่ง เกิดการจดทะเบียนบริษัทจากทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมกว่า 61 บริษัท คิดเป็นมูลค่าของเศรษฐกิจกว่า 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้มีการจัดตั้ง กองทุนเพื่อลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพของนักศึกษา (โฮลดิ้งคัมแพนี) เช่น CU Enterprise ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M Venturer ของมหาวิทยาลัยมหิดล อ่างแก้วโฮลดิ้ง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงไปใช้ในการประกอบธุรกิจ และกำลังผลักดันเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการจัดงาน NIA x depa VC NIGHT โดยเจ้าภาพหลัก คือ NIA และ DEPA ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร คือ สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน หรือ TVCA และ Beacon Venture Capital เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักลงทุนให้มีความเข้มแข็ง และส่งเสริมการลงทุนให้เกิดการลงทุนในสตาร์ทอัพไทย

กิจกรรมนี้ทำให้ได้เห็นถึงความร่วมมือของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน ที่มีความพร้อมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยพลังของนวัตกรรมและผู้ประกอบการเทคโนโลยี หรือสตาร์ทอัพ

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าปัจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพของไทยให้แข็งแรงและสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ คือ การเห็นเป้าหมายเดียวกัน การทำงานประสานร่วมกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รับและส่งไม้ต่อกันอย่างสอดคล้อง

ซึ่งแนวทางความร่วมมือรัฐกับเอกชน เพื่อพัฒนาตลาดในอนาคตที่ได้นำเสนอกันในงานครั้งเป็นข้อเสนอสำคัญที่น่าสนใจ ซึ่งกระทรวง อว. จะนำไปผลักดันเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า NIA มีเป้าหมายในการเป็นผู้กำหนดทิศทาง และอำนวยความสะดวกทางการเงินนวัตกรรม สำหรับการพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ผ่านกลไกสนับสนุนด้านการเงินรูปแบบใหม่ และเชื่อมต่อกับพันธมิตรด้านการเงินนวัตกรรม การลงทุน และตลาดนวัตกรรม เพื่อการเติบโตของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม

ในปีนี้มีการปรับโฉมกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ ในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะด้านการเงินสำหรับโอกาสการขยายตลาดและการลงทุน เช่น กลไกการสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนรูปแบบใหม่ “Corporate co-funding” ร่วมกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

และ กิจกรรม Invest Startup Thailand ที่เน้นส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในสตาร์ทอัพในประเทศไทยมากขึ้น เช่น การพัฒนาความรู้เรื่องการลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor) การพัฒนาเครือข่ายนักลงทุน (VC และ CVC) และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

รวมถึงการสร้างเวทีให้สตาร์ทอัพได้มีโอกาสนำเสนอแผนธุรกิจต่อนักลงทุนได้ ซึ่ง NIA หวังว่าการดำเนินงานเหล่านี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้สตาร์ทอัพเติบโตสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

ผศ.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า ดีป้ามีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพด้วยกลไกต่าง ๆ

โดยได้วางแผนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของดิจิทัลสตาร์ทอัพ ที่เน้นสร้างกลไกส่งเสริมด้านเงินทุนใหม่ๆ โดยเฉพาะการร่วมลงทุน (Co-Investment) และส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาดิจิทัลสตาร์ทอัพสู่ระดับโลก

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อดึงดูดผู้มีทักษะสูงเข้ามาทำงานในประเทศไทยผ่านกลไก Global Digital Talent Visa และการสร้างตลาดให้กับดิจิทัลสตาร์ทอัพร่วมกับ BOI พัฒนามาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดถึง 100% ของเงินลงทุนและไม่จำกัดวงเงิน เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการของดิจิทัลสตาร์ทอัพที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล

เพื่อส่งเสริมการเติบโตของดิจิทัลสตาร์ทอัพ ให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาดิจิทัลสตาร์ทอัพและการลงทุนในภูมิภาค

ศรัณย์ สุตันติวรคุณ นายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Thai Venture Capital Association: TVCA) เปิดเผยภาพรวมการลงทุนของไทยว่า สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนยูนิคอร์นน้อย ทำให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจน้อยจึงไม่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ส่งผลให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นที่จะมาลงทุน ทำให้วนกลับมาที่ปัญหาการเกิดยูนิคอร์นน้อย

แต่ในทางกลับกันวงจรความสำเร็จที่เกิดขึ้นในต่างประเทศจะมีจำนวนสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมาก ทำให้มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกันสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม สามารถดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่น กล้ามาลงทุน และทำให้มีสตาร์ทอัพรายใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น ความร่วมมือของภาครัฐระหว่าง NIA และ Depa จึงมีความจำเป็นและสำคัญมาก ที่จะเปลี่ยนปัญหานำไปสู่ความสำเร็จได้ด้วย 2 ประเด็นหลัก ได้แก่

1) ความเสมอภาค หรือ Equity ไม่ว่าจะเป็นกลไกการสนับสนุนของภาครัฐในด้านเงินทุนมีส่วนช่วยเหลือได้เป็ฯอย่างมาก ตัวอย่างในประเทศที่ประสบความสำเร็จจากการใช้กลไกนี้ ได้แก่ ประเทศอิสราเอล และสิงคโปร์ และยังมีประเทศอื่นอีกมากที่ประสบความสำเร็จ จากประเทศที่ไม่มีอะไรกลายเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรื่องด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้

2) ในด้านการศึกษา หรือ Education เราต้องเตรียมเด็กให้พร้อมเสมอ สร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจ เมื่อจบจากมหาวิทยาลัยแล้ว จะสามารถตั้งสตาร์ทอัพของตัวเองได้ทันที เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ระดับโลกได้

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/tech/innovation/1101648

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *