• 17 June 2024

เสนา ฯ ดึงแนวคิด SDGs ปรับใช้เป็นนโยบายหลักการทำธุรกิจ สู่เป้าหมายการ Smart City พัฒนาสู่บ้านต้นแบบ บ้านพลังงานเป็นศูนย์ , คอนโด Low Carbon

งานสัมมนากรุงเทพธุรกิจ Sustainability Forum 2024 ในหัวข้อ Sustainable  Urbanization :Better Cities and Communities ซึ่งจัดขึ้นวันนี้ 13 ธันวาคม 2566  ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 (GH203) ไบเทค บางนา  

“จากการเป็นนักธุรกิจทำให้ตนความสำคัญที่ผลปฏิบัติ แต่หลังจากเข้ามาเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ทำให้ได้เข้าใจเรื่องความยั่งยืน (sustainability) มากขึ้น โดยเสนาฯ ได้นำมาปรับใช้เป็นนโยบายและเป็นหลักอ้างอิงในการทำธุรกิจทำเมือง อย่างไรก็ดีคำว่าทำให้เมืองดีขึ้นยังไม่พอ ต้องทำให้เป็นเมืองที่ดีขึ้นที่เราอยากให้ลูกค้าได้รับ แต่จะทำอย่างไรให้ธุรกิจสามารถทำกำไรได้ พร้อมกับดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน”  นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าว

ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาโครงการของเสนาฯ ที่เรามองว่าถ้าอยากให้ได้เมืองที่ดี  ต้องทำให้สู่เป้าหมาย  “Smart City Concept 7 ข้อ” คือการเป็นเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างประสิทธิภาพของการให้บริการและจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและทรัพยากร  โดยเน้นการออกแบบที่ดี รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ทำให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นก็คือ 
 

1.Smart Environment :  เป็นเมืองที่มุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารจัดการ และติดตามเฝ้าระวัง สิ่งแวดล้อมและสภาวะแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

2.Smart Mobility :  เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มความสะดวก ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.Smart Living : เป็นเมืองที่มุ่งเน้นให้บริการที่อำนวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิต เช่น การบริการด้านสุขภาพ การเพิ่มความปลอดภัย ไปจนถึงการส่งเสริมให้เกิดสิ่งอ านวยความสะดว

4.Smart People : เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาพลเมืองให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการด ารงชีวิต สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

5.Smart Energy : เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเมือง หรือใช้พลังงานทางเลือกอันเป็นพลังงานสะอาด (Renewable Energy)

6.Smart Economy : เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจ สร้างให้เกิดความเชื่อมโยงและความร่วมมือทางธุรกิจ และประยุกต์ใช้นวัตกรรม ในการพัฒนาธุรกิจ

7.Smart Governance  : เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทำให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดในการพัฒนาบ้านพลังงานเป็นศูนย์ คอนโด “Low Carbon” ที่ได้ประยุกต์แนวคิด สมาร์ทซิตี้ เข้ามาใช้พัฒนาสินค้าเพื่อให้คนช่วยกันรักษ์โลก ตามกรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของยูเอ็น 

ล่าสุด เสนาฯ ได้ร่วมกับ “Zeroboard” แพลตฟอร์มคำนวณและแสดงผลคาร์บอนจากสตาร์ทอัพญี่ปุ่น เพื่อให้วัดผลได้เป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และทำให้แบรนด์เเสนาฯได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้น พร้อมกันนี้ได้พัฒนาบริการ First Mile by V-MOVE ให้มีรถรับส่งคอยให้บริการจากต้นทางสู่จุดหมายปลายทางซึ่งก็ใกล้เคียงกับมอเตอร์ไซด์รับจ้างด้วยการมี Smart Mobility เพื่อให้การเดินทางไร้รอยต่อเพื่อรองรับลูกบ้านจากโครงการไปส่งยังสถานีรถไฟฟ้าเพื่อลดใช้รถส่วนตัว

ที่มา: www.thansettakij.com

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *