• 19 July 2024

ข่าวหุ้น -การเงิน บมจ. เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน ให้แก่สาย การบินชั้นนำ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 14 ธ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 9,702 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า “ANI”

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มบริการ หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ANI” ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566

ANI ประกอบธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (Cargo General Sales Agent: Cargo GSA) (“GSA”) ให้แก่สายการบินชั้นนำกว่า 20 สายการบินใน 8 ประเทศและเขตบริหารพิเศษในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเลเซีย กัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครอบคลุมเส้นทางการบินซึ่งมีปลายทางกว่า 400 แห่งในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยบริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในรายใหญ่ของธุรกิจ GSA ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดกว่าร้อยละ 23 (อ้างอิงจากข้อมูล Frost & Sullivan : ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่าน GSA ในปี 2565 ในประเทศไทย เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และกัมพูชา) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจให้บริการต่อเนื่อง โดยจัดหาทรัพยากรบุคลากร รวมทั้งยานพาหนะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการภาคพื้นท่าอากาศยาน (Ground Handler) ของท่าอากาศยานชางงี (Changi Airport) ประเทศสิงคโปร์

ANI มีจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วหลัง IPO 1,848,000,000 หุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญเดิม 1,293,261,100 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 554,738,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO 924,000,000 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวนร้อยละ 82 , และที่เหลือให้แก่ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ของกลุ่ม ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ ในระหว่างวันที่ 4 และ 6-7 ธันวาคม 2566 ในราคาหุ้นละ 5.25 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 2,912,379,225 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 9,702,000,000 บาท โดยมี บมจ. หลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

างสาวบี เล็ง โก๊ะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่หุ้น ANI จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้นำธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (GSA) ในภูมิภาค เราพร้อมจะยกระดับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านการขยายเครือข่ายการให้บริการธุรกิจ GSA ให้ครอบคลุมเขตเศรษฐกิจหลักของภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก ผ่านการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้เล่นอื่นในอุตสาหกรรม สร้างการเติบโตทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

นักลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัททุกภาคส่วน โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ANI จะใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงินจากการเข้าซื้อธุรกิจ GSA ในสิงคโปร์และมาเลเซียที่ซื้อมาในช่วงปลายปี 2565 ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต

ANI มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 36.1 และ Mr. Thomas Tay Nguen Cheong ร้อยละ 33.2 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี แต่ต้องไม่เกินจำนวนกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ความจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.anicargo.com และที่ www.set.or.th

ที่มา: ThaiPR.net

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *