เมื่อวันที่ 4 ม.ค. ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นองค์ประธานพิธีปวารณาสานพลังการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2566 “ธรรมมรรคาสู่ระบบสุขภาพที่สมดุล” โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำการปวารณาฯร่วมกับ 14 องค์กร

ประกอบด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันบรมราชชนก กรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมการศาสนา แพทยสภา สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และเครือข่ายพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์

นพ.ชลน่านกล่าวว่า ภาคีเครือข่ายได้ร่วมปวารณาคือการประกาศยินยอมเข้ามารับใช้สานพลังขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นฉบับที่ 2 ที่ปรับปรุงให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นต้นแบบดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย สานพลังระหว่างพระ ชุมชน และสังคม ทั้งนี้  การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1.ทำให้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพตนเองได้ 2.ทำให้ประชาชน ชุมชน ฆราวาส ดูแลพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย และ 3.กลไกโดยรวมที่จะเอื้อต่อการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ที่ผ่านมามีพระสงฆ์และสามเณรได้รับการตรวจสอบสิทธิเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุข 164,004 รูป ตรวจคัดกรองสุขภาพ 81,542 รูป เชื่อมโยงวัดกับหน่วยบริการ 9,622 แห่ง มีพระคิลานุปัฏฐากผ่านการอบรม 13,200 รูป

มีวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ประเมิน 18,174 แห่ง และมีวัดร่วมพัฒนาชุมชนคุณธรรม 4,911 แห่ง การขับเคลื่อนในปี 2567 จะผลักดันงานฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ เพื่อยกระดับการเข้าถึงสิทธิการดูแลสุขภาพ ขับเคลื่อนงานกุฏิชีวาภิบาลและสถานชีวาภิบาลถวายการดูแลพระสงฆ์อาพาธและระยะท้าย จัดทำมาตรฐานการจัดบริการของสถานชีวาภิบาลสำหรับองค์กรพระพุทธศาสนา รวมถึงขึ้นทะเบียนวัดที่จัดบริการดูแลพระสงฆ์อาพาธเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อที่เบิกค่าใช้จ่ายได้ เราตั้งเป้าหมายมีกุฏิชีวาภิบาล 1 อำเภอ 1 วัด ที่มีอยู่ก็ ดำเนินการอยู่ แต่จะเปิดเป็นทางการปลายเดือน ก.พ.นี้ ที่วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี และขับเคลื่อนสถานชีวาภิบาลหรือกุฏิชีวาภิบาลกระจายทุกอำเภอ.

ที่มา: ไทยรัฐ ออนไลน์

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *